Verzendingen en retourneren

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT EN HET HERROEPINGSRECHT 

 • De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

 • De klant dient The Extra Mile te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht The Extra Mile onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar The Extra Mile om verzoekt.

 • Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan The Extra Mile zijn verstrekt, heeft The Extra Mile het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

 • Bij klachten over de door The Extra Mile geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan The Extra Mile binnen 8 werkdagen na levering van de dienst en/of het product. De klant vrijwaart The Extra Mile één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

 • Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens beschikbaar stelt, en loopt de uitvoering van de dienst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortkomende kosten voor rekening van de klant. 

 • In geval van wijziging van de opdracht en/of feedback welke na 5 werkdagen wordt aangeleverd, zal The Extra Mile meerwerk zoals genoemd in artikel 5.7 aan de klant worden doorberekend.

 • De klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van het product of de dienst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. The Extra Mile mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding. 

 • Wanneer cursussen of trajecten reeds gestart zijn of u reeds toegang hebt gekregen tot het cursusmateriaal ziet u af van dit herroepingsrecht. 

 

LEVERING EN LEVERTIJD 

 • De door The Extra Mile te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en wordt in overleg met klant vastgesteld. De door The Extra Mile opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. 

 • Producten worden ten vroegste verzonden vanaf ontvangst van de betaling.

 • Producten worden opgehaald of geleverd op het leveringsadres dat door de klant bij zijn bestelling werd doorgegeven. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de klant.

 • Onze prijzen omvatten niet de verzendkosten naar de klant. De verzendkosten worden bij de bestelling apart en duidelijk opgegeven afhankelijk van de gekozen verzendwijze en het land van bestemming.

 • De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

 • Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

 • Indien de levering vertraging oploopt of een dienst wegens ziekte of andere omstandigheden verplaatst dient te worden, zal The Extra Mile dit zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail aan de klant mededelen.

 • De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door The Extra Mile mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren.

 • Aan de leveringsplicht van The Extra Mile zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door The Extra Mile geleverde zaken aan de klant zijn aangeboden. 


BETALING
 

 • De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

 • Alle door The Extra Mile verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. The Extra Mile biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Bestellingen via de webshop worden direct online afgerekend waarna de klant een digitale factuur ter bevestiging van de betaling zal ontvangen.

 • Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

 • Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van €50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen en daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

 • De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 • In bovenstaande gevallen heeft The Extra Mile voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

 • De klant gaat er mee akkoord dat The Extra Mile elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt The Extra Mile zich het recht om hiervoor meerkosten aan €2,50 per factuur te berekenen.

 • Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de klant €2,50 administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.

 • De klant kan bezwaren tegen de door The Extra Mile verzonden facturen uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk aan The Extra Mile kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal The Extra Mile een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

 • Alle door The Extra Mile geleverde producten en diensten blijven eigendom van The Extra Mile totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan The Extra Mile zijn voldaan.