Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 

ARTIKEL 1. DEFINITIES & ALGEMENE BEPALINGEN 

Dit zijn de algemene voorwaarden van The Extra Mile BV met maatschappelijke zetel te gevestigd te 3360 Bierbeek, Bergstraat 47 en ingeschreven bij het KBO met ondernemingsnummer BE 0760860476 (hierna The Extra Mile). 

 

1.1. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met The Extra Mile een overeenkomst  aangaat. 

1.2. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 

1.3. Diensten: alle diensten die The Extra Mile voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: kinesitherapie, coaching, groepslessen, workshops, fysieke en mentale begeleiding, events,… Zowel online als offline. 

1.4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen The Extra Mile en klant krachtens welke The Extra Mile de dienst zal uitvoeren. 

1.5. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant. 

1.6. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving. 

1.7. Website: www.theextramile.be  

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door The Extra Mile gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en overige verrichte handelingen tot producten en/of diensten tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen door klanten of patiënten bij The Extra Mile. Het plaatsen van een bestelling bij The Extra Mile houdt in dat de klant akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. 

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst. 

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door The Extra Mile zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst. 

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen. 

2.6 Als gebruiker verklaart men eveneens gerechtigd te zijn om zich te verbinden aan deze Algemene verkoopsvoorwaarden, of deze verbintenis aan te gaan onder toezicht en met toestemming van een gerechtigd persoon. 

2.7 The Extra Mile kan altijd beslissen om haar algemene voorwaarden te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Indien er wijzigingen plaatsvinden, zullen die natuurlijk enkel van toepassing zijn voor de toekomst, waardoor je nooit tot iets ongewenst gebonden bent. 

 

ARTIKEL 3. BESTELLINGEN EN BETALINGEN 

3.1. De prijzen die gelden op het moment van bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn in euro aangeduid, inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten, tenzij anders aangeduid of schriftelijk overeengekomen. 

3.2. The Extra Mile behoudt zich het recht voor om de prijzen en tarieven te wijzigen en eventuele fouten te corrigeren. Wanneer dit nadelig zou zijn voor de klant, wordt hij hiervan via e-mail op de hoogte gebracht en heeft de klant het recht om de bestelling binnen de 10 dagen te annuleren. 

3.3. Elke productaanbieding geldt slechts tot uitputting van de voorraad. The Extra Mile kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een product niet langer beschikbaar is, zullen wij dit zo snel mogelijk melden aan de klant. 

3.4 The Extra Mile kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden of fouten in de informatie die gegeven wordt bij de artikelen. De foto’s die bij de producten weergeven worden, zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. Ze zijn niet contractueel en verplichten The Extra Mile op geen enkele manier. 

3.5 The Extra Mile behoudt zich het recht voor elke bestelling te weigeren. Deze beslissing kan genomen worden naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering. In dit geval zullen wij de klant hiervan op de hoogte brengen. 

3.6 Voor alle online aankopen accepteren wij bankoverschrijving of online betaling via het betaalplatform Mollie. 

3.7 Kortingsacties zijn niet cumuleerbaar, tenzij anders vermeld. Op het aankopen van cadeaubonnen zijn nooit kortingsacties van toepassing. 

 

ARTIKEL 4. OFFERTES EN AANBIEDINGEN 

4.1. Offertes van The Extra Mile zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn.  

Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. 

4.2. The Extra Mile zal in de offerte aangeven welke diensten of producten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. 

4.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft The Extra Mile het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen. 

4.4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. 

4.5. The Extra Mile behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens de opdracht zal gaan uitvoeren. 

4.6. The Extra Mile behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten. 

4.7. The Extra Mile behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door de Belgische overheid. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden. 

4.8. The Extra Mile is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat. 

 

ARTIKEL 5. OVEREENKOMST EN MEERWERK 

5.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan The Extra Mile verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte. 

5.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd. 

5.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal The Extra Mile binnen de afgesproken termijn of binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten. 

5.4. The Extra Mile heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend. 

5.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en The Extra Mile zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard. 

5.6. Indien de klant een overeenkomst met The Extra Mile wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering. 

5.7. Indien The Extra Mile, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meerwerk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is The Extra Mile gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten na overleg aan de klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die The Extra Mile in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door The Extra Mile uitgevoerde werk te vergoeden. 

 

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR THE EXTRA MILE 

6.1. The Extra Mile garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. 

6.2. The Extra Mile spant zich in om de gegevens die The Extra Mile voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. 

6.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten dient The Extra Mile met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing. 

6.4. De opdrachtgever is niet gerechtigd een naamsvermelding op geleverde producten/diensten te verwijderen, behoudens die gevallen waarin The Extra Mile uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.  

6.5. The Extra Mile is eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gemaakte foto’s van de opdrachtgever te publiceren op de website en/of social media kanalen van The Extra Mile en/of overige promotionele uitingen van The Extra Mile.  

6.6. The Extra Mile heeft het recht zich in geval van een onvoorziene omstandigheid of in geval van overmacht door een derde te laten vervangen.  

6.7. Producten en diensten welke door The Extra Mile worden geleverd zijn enkel voor het in de offerte overeengekomen gebruik. De geleverde producten mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden of voor andere doeleinden dan in eerste instantie in de offerte is overeengekomen. 

 

ARTIKEL 7. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT EN HET HERROEPINGSRECHT 

7.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen. 

7.2. De klant dient The Extra Mile te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht The Extra Mile onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar The Extra Mile om verzoekt. 

7.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan The Extra Mile zijn verstrekt, heeft The Extra Mile het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen. 

7.4. Bij klachten over de door The Extra Mile geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan The Extra Mile binnen 8 werkdagen na levering van de dienst en/of het product. De klant vrijwaart The Extra Mile één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten. 

7.5 Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens beschikbaar stelt, en loopt de uitvoering van de dienst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortkomende kosten voor rekening van de klant.  

7.6. In geval van wijziging van de opdracht en/of feedback welke na 5 werkdagen wordt aangeleverd, zal The Extra Mile meerwerk zoals genoemd in artikel 5.7 aan de klant worden doorberekend. 

7.7. De klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van het product of de dienst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. The Extra Mile mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.  

Wanneer cursussen of trajecten reeds gestart zijn of u reeds toegang hebt gekregen tot het cursusmateriaal ziet u af van dit herroepingsrecht. 

 

7.8. De in artikel 7.7 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de dienst heeft afgenomen.  

7.9. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn aan The Extra Mile.  

7.10. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.  

7.11. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. 

7.12. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het herroepingsrecht. 

 

ARTIKEL 8. LEVERING EN LEVERTIJD 

8.1. De door The Extra Mile te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en wordt in overleg met klant vastgesteld. De door The Extra Mile opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.  

8.2. Producten worden ten vroegste verzonden vanaf ontvangst van de betaling. 

8.3. Producten worden opgehaald of geleverd op het leveringsadres dat door de klant bij zijn bestelling werd doorgegeven. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de klant. 

8.4. Onze prijzen omvatten niet de verzendkosten naar de klant. De verzendkosten worden bij de bestelling apart en duidelijk opgegeven afhankelijk van de gekozen verzendwijze en het land van bestemming. 

8.5 De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. 

8.6. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. 

8.7. Indien de levering vertraging oploopt of een dienst wegens ziekte of andere omstandigheden verplaatst dient te worden, zal The Extra Mile dit zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail aan de klant mededelen. 

8.8. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door The Extra Mile mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren. 

8.9. Aan de leveringsplicht van The Extra Mile zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door The Extra Mile geleverde zaken aan de klant zijn aangeboden. 

 

ARTIKEL 9. BETALING 

9.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt. 

9.2. Alle door The Extra Mile verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. The Extra Mile biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Bestellingen via de webshop worden direct online afgerekend waarna de klant een digitale factuur ter bevestiging van de betaling zal ontvangen. 

9.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. 

9.4. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van €50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen en daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof. 

9.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 

9.6. In bovenstaande gevallen heeft The Extra Mile voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan. 

9.7. De klant gaat er mee akkoord dat The Extra Mile elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt The Extra Mile zich het recht om hiervoor meerkosten aan €2,50 per factuur te berekenen. 

9.8. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de klant €2,50 administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso. 

9.9. De klant kan bezwaren tegen de door The Extra Mile verzonden facturen uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk aan The Extra Mile kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal The Extra Mile een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op. 

9.10. Alle door The Extra Mile geleverde producten en diensten blijven eigendom van The Extra Mile totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan The Extra Mile zijn voldaan.  

 

ARTIKEL 10. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM 

10.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, strategieën, foto’s, teksten, en strategieën alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij The Extra Mile tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

10.2. De door The Extra Mile geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

10.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van The Extra Mile en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van The Extra Mile. 

10.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door The Extra Mile ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van The Extra Mile, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen. 

10.5. The Extra Mile is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van The Extra Mile plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant The Extra Mile vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant. 

10.6. Bij inbreuk heeft The Extra Mile recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen. 

 

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID 

11.1. Iedere overeenkomst tussen The Extra Mile en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. The Extra Mile kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. 

11.2. The Extra Mile is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van de persoonlijke eigendommen van de klant ten tijde van advies, dienstverlening, groepslessen, workshops of behandelingen. 

11.3. Indien The Extra Mile onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €2.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan The Extra Mile uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant. 

11.4. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor ongevallen, tenzij deze veroorzaakt werden door onze fout, onvoorzichtigheid of nalatigheid. 

11.5. The Extra Mile sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door The Extra Mile geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van The Extra Mile. 

11.6. The Extra Mile is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst. 

11.7. Klant vrijwaart The Extra Mile voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van The Extra Mile. 

 

ARTIKEL 12. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT 

12.1. The Extra Mile is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend. 

12.2. The Extra Mile is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar The Extra Mile weinig of geen invloed op kan uitoefenen. The Extra Mile kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie The Extra Mile een overeenkomst is aangegaan. 

12.3. Naast het bepaalde in artikel 12.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen. 

12.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van The Extra Mile onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, storingen in netwerk of verbinding, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van The Extra Mile, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen (zoals in- en uitvoerverboden en contingenteringen), bedrijfsstoringen bij The Extra Mile, wanprestatie door leveranciers van The Extra Mile waardoor The Extra Mile haar verplichtingen jegens de Wederpartij niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van The Extra Mile of diens leveranciers. 

 

ARTIKEL 13. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING 

13.1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan de tussen partijen voor een duur van twaalf maanden, tenzij anders is overeengekomen.  

13.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde. 

13.3. Beide partijen, zowel klant als The Extra Mile, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. 

13.4. The Extra Mile kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin: 

  • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; 
  • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken; 
  • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen; 
  • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met The Extra Mile voortvloeiende verplichting; 
  • klant inbreuk maakt op rechten van derden; 
  • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van The Extra Mile; 
  • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven; 
  • bij terugkerende betalingsproblemen. 

The Extra Mile zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 13.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 

13.5. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 13.3 en 13.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die The Extra Mile vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

13.6. The Extra Mile behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien The Extra Mile overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden. 

 

ARTIKEL 14. CONFORMITEIT 

14.1. The Extra Mile zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en The Extra Mile in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.  

 

ARTIKEL 15. BIJZONDERE BEPALINGEN TRAJECTEN, CURSUSSEN EN COACHING THE EXTRA MILE 
15.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van The Extra Mile aan te bieden of te doen geven.  

15.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan het traject of cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. The Extra Mile aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en/of methode van The Extra Mile in de praktijk tot uitvoering brengt. 

15.3. The Extra Mile is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens The Extra Mile, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.  

15.4 Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats. 

15.5.. De door The Extra Mile aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online trajecten, modules, begeleiding mogen nimmer met derden worden gedeeld. 

 

ARTIKEL 16. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT 

16.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen The Extra Mile en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van deze bepalingen in acht worden genomen.  

16.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor The Extra Mile alleen bindend indien en voor zover deze door The Extra Mile uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

 

ARTIKEL 17. PRIVACY 

17.1 Door te bestellen bij The Extra Mile staat de klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en betalingen, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard bij de bestelling. 

17.2 The Extra Mile zal de gegevens niet overmaken aan derden. De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering en heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. 

 

ARTIKEL 18. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTER 

18.1.Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. 

18.2. Alle geschillen zullen uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven behoren.